Geschiedenis van de Blokhut

Scouting Steensel heeft het jarenlang moeten doen met de kelderruimte van gemeenschapshuis de Hollekes. Een ruimte die bij lange na niet voldeed. Medio 1990 werd besloten om iets aan deze beroerde situatie te gaan doen. Er werd een blokhut commissie in het leven geroepen die elders blokhutten is gaan kijken om al het goede daarvan samen te voegen tot een geschikte blokhut voor Scouting Steensel. Met behulp van deze ideeen werd een bouwplan gemaakt.

Maar er waren nog enkele problemen. Er was geen cent in kas en ook ontbrak een geschikte locatie om de bouw te kunnen realiseren. Er werd toen door een, in het leven geroepen, financiele commissie, een grote loterij op touw gezet. Deze loterij vormde de basis voor het financiele gedeelte. Het werd een loterij met 100 gulden kostende loten georganiseerd. Uiteindelijk werden er 660 loten verkocht, waarvan alleen al 300 in Steensel. (Dit was 75% van het aantal huizen). De netto opbrengst was 43.000 gulden. Aangevuld met een subsidie van de gemeente, de stichting zomerpostzegels en het nationale jeugdfonds (Jantje Beton) konden de benodigde materialen worden betaald.

Het vinden van een geschikte locatie was een uitdaging. Allereerst werd gedacht aan een perceel aan het begin van de Zandstraat. Dit werd echter al spoedig als te gevaarlijk voor de jeugd beschouwd en bovendien ongeschikt bevonden voor het doel. Een tweede keus was eveneens aan de Zandstraat gelegen, maar bleek volgens het bestemmingsplan niet haalbaar. De gemeente wilde daar wel hun medewerking aan verlenen maar gedeputeerde staten ging daarmee niet akkoord. De derde mogelijkheid die toen aan bod kwam was een gedeelte van het sportcomplex. Om verschillende redenen werd daar van afgezien. Uiteindelijk kwam men toch weer aan de Zandstaat terecht, aangezien dit gewoon de allerbeste plaats is om een blokhut te bouwen. Het werd een stuk grond van een particulier. Dit perceel, ter grootte van ca. 4000m2 werd door de gemeente gekocht en verhuurd aan Scouting Steensel.

Het bestuur van Stichting Scouting Steensel heeft vervolgens per brief de inwoners van Steensel warm gemaakt om vrijwillig hulp te verlenen om de bouw van de blokhut ook daadwerkelijk te realiseren. Ruim 100 inwoners hebben toen hun schouders eronder gezet.

En zo kon er dus begonnen worden aan de bouw van de blokhut.

Op Zaterdag 7 mei 1994 was het dan zover. De blokhut werd officieel geopend door Z.K.H. Prins Claus.