Huurvoorwaarden

Artikel 1: Huurprijs
De huurprijs kan worden voldaan in twee termijnen. De eerste termijn vervalt bij ondertekening van deze overeenkomst en bedraagt de helft van de huursom met een minimum van € 100,- (of de gehele huursom) De tweede termijn vervalt 6 weken voor aanvang van de huurperiode en bedraagt de rest van de huurprijs.

De verschuldigde bedragen dienen overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL76RABO0112896502 t.n.v. “Stichting Blokhutbeheer Scouting Steensel” te Steensel.

Huurprijzen
€ 6,- per persoon per nacht met een minimumbedrag van € 150,- per nacht. Dit is inclusief gas, water, licht en afvalverwijdering.

De tarieven voor het huren van de blokhut zonder overnachting zijn als volgt: € 3,- per persoon per dagdeel met een minimum van € 65,- per dagdeel.
Onder 1 dagdeel wordt verstaan:
van 8.00 tot 13.00 uur,
van 13.00 uur tot 18.00 uur
of van 18.00 tot 23.00 uur.

Op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 21.30 uur is de blokhut niet beschikbaar voor verhuur in verband met het eigen gebruik van de blokhut door de speltakken van scouting Steensel.

Een kinderfeestje (basisschool-kinderen) overdag kost:
voor Steenselnaren € 20,-
voor niet-Steenselnaren € 50,-

Een kinderfuif (basisschool-kinderen) in de avond kost:
voor Steenselnaren € 35,-
voor niet-Steenselnaren € 50,-
voor extra uren € 10,- per uur extra

Artikel 2: Waarborgsom
Naast de in artikel 1 vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van € 175,- verschuldigd, eveneens te voldoen 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

Artikel 3: Huurperiode
De huurperiode gaat in op DATUM om 13.00 uur en eindigt op DATUM om 13.00 uur. Huurder verwacht deze periode aanwezig te zijn met ______ personen.

Artikel 4: Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. De huurder is verplicht op de in artikel 3 aangegeven tijd van het einde van de huur de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris. De huurder is verplicht om direct, maar uiterlijk tijdens de inspectie, de tijdens de huurperiode ontstane schade te melden. Voorwerpen welke volgens de bij het contract gevoegde inventarislijst bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind van de huurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen worden verrekend met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) herstellen.

Artikel 5: Restitutie waarborgsom
Indien geen schade aan het gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder ook overigens aan de verplichtingen , voortvloeiende uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 1 maand na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op een door de huurder aangegeven bank- of girorekening. Voor zover dit niet de rekening t.n.v. de huurder mocht zijn, wordt dan toch de verhuurder te allen tijde geacht rechtsgeldig te hebben betaald, tenzij kwade trouw van de zijde van de verhuurder bewezen wordt.

Artikel 6: Annuleringsclausule
Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de huurperiode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden. Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in beide gevallen worden gerestitueerd onder aftrek van € 30,- administratiekosten.

Artikel 7: Beperking gebruik gehuurde
Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan verenigings-doeleinden, in het bijzonder als blokhut voor scoutingactiviteiten en voor (milieu-) educatieve activiteiten. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.

Artikel 8: Rechten verhuurder
De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden.

Artikel 9: Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 10: Stookvergunning
Het aanleggen van kampvuren is ten strengste verboden. Voor het gebruik van de vuurkuil zie het ‘Huisreglement voor Blokhut Scouting Steensel’.

Artikel 11: Gebruik van gas, water en elektriciteit
In voormelde huurprijs is begrepen de vergoeding voor het gebruik van gas, water en elektriciteit. Voor zover de verhuurder door bovenmatig gebruik – i.e. 30% meer dan het gemiddelde verbruik gedurende een week – door de huurder extra wordt aangeslagen, is de huurder, onverminderd haar overige verplichtingen, gehouden het extra gebruik te vergoeden.

Artikel 12: Verzekering
Het gehuurde is tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Artikel 13: Aanwezige verbruiksgoederen
De in het gehuurde aanwezige voorraden mogen door de huurder worden verbruikt, mits aan het einde van de huurperiode de voorraad met gelijke hoeveelheden van gelijke kwaliteit wordt aangevuld op kosten van de huurder.

Artikel 14: Kampregels
De door de verhuurder vastgestelde (kamp)regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd.

Artikel 15: Ontbinding
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van de in artikel 2 genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van surséance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle door de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 17: Opzegging van de huurovereenkomst
Alle opzeggingen vermeld in deze overeenkomst geschieden per aangetekend schrijven.